Algemene voorwaarden RVV Blijdorp Community

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, die gelden tussen RVV

Blijdorp Community en een Community Member;

Community Member: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep die zich heeft geregistreerd op RVV Blijdorp Community om gebruik te maken van de online-diensten van RVV Blijdorp Community;

Account: een dienst van RVV Blijdorp Community, waarbij een Community Member door middel van aanmelding en een persoonlijk wachtwoord toegang heeft tot meerdere diensten van RVV Blijdorp Community;

Donateur: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bijdrage levert aan RVV Blijdorp Community door een Donatie te doen;

Donatie: een financiële bijdrage of een bijdrage in natura zonder afgesproken tegenprestatie;

RVV Blijdorp Community: een handelsnaam van RVV Blijdorp, gevestigd te Noorderbocht 29 (3039 MA) Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341693.

www.RVVBlijdorpCommunity.nl: het online platform van RVV Blijdorp Community. Via dit platform faciliteert de community de donaties en de Community Pakketten die Community Members kunnen afnemen.

Artikel 2 – Toegang, registratie en accounts 

2.1 RVV Blijdorp Community is een online platform dat gebruikt kan worden om geld in te zamelen voor een Donatie of een specifiek Community Pakket.

2.2 Om een Donatie of een specifiek Community Pakket te starten maakt de Community Member een account aan op de www.RVV Blijdorp Community. Als de Community Member alle verplichte velden van het registratieformulier ingevuld heeft en akkoord gaat met deze voorwaarden stuurt RVV Blijdorp Community een mail naar het opgegeven mailadres met een link om het account te activeren. De in het registratieformulier verzochte gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

2.3 Een Community Member is 18 jaar of ouder, of heeft schriftelijke toestemming van zijn/haar ouders/verzorgers, die op eerste aanvraag van RVV Blijdorp Community dient te worden verstrekt, bij gebreke waarvan RVV Blijdorp Community het recht heeft de Donatie of specifieke Community Pakketten te beëindigen.

2.4 Het geregistreerde account is persoonlijk van een Community Member die een Community Pakket afneemt en niet overdraagbaar op derden. Per Account kunnen meerdere Donaties of specifieke Community Pakketten worden aangegaan.

2.5 Er is één Account tegelijkertijd per Member toegestaan. Bij blijk van meerdere Accounts tegelijkertijd behoudt RVV Blijdorp Community het recht alle Accounts te blokkeren en/of te verwijderen.

2.6 Een Member is zelf verantwoordelijk voor het instellen van een complex wachtwoord en het geheim houden daarvan. RVV Blijdorp Community is niet aansprakelijk voor inbreuk op een account en/of het verlies van een wachtwoord. Een Member informeert RVV Blijdorp Community zo snel mogelijk als er een vermoeden is dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden en neemt passende maatregelen om verder onbevoegd gebruik van het Account te voorkomen.

2.7 Een Member is verantwoordelijk voor wat hij of zij op RVV Blijdorp Community publiceert en zal eerlijke en accurate informatie verschaffen. Een Member houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens actueel en zal bij wijzigingen in omstandigheden de informatie aanpassen/bijwerken.

2.8 RVV Blijdorp Community is bevoegd Donaties of een specifiek Community Pakket te weigeren, zowel bij aanvang van een Account als tussentijds, indien RVV Blijdorp Community onregelmatigheden constateert of een vermoeden van onregelmatigheden bestaat.

2.10 Voor zover RVV Blijdorp Community gerede twijfel heeft over de betrouwbaarheid van een Member en ook er geen vertrouwen is in een Member, is zij gerechtigd om de Donaties aan de Member onder aftrek van redelijke kosten terug te storten. RVV Blijdorp Community kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook, zover zij tot terugstorting van de Donaties overgaat.

Artikel 3 – Verplichtingen Member met Community Pakket

Door middel van het aanmaken van een Account en de keuze voor één van de Community Pakketten verplicht een Member zich om:

 

  • Een Account aan te maken in en onder eigen naam en zich niet als een ander voor te doen dan als zichzelf;
  • Geen informatie en bestanden te verspreiden en te uploaden, die op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend (kunnen) zijn;
  • Zich te verwittigen van de verplichtingen die voortvloeien uit het afnemen van een Community Pakket;
  • De looptijd van drie jaar van het Community Pakket te accepteren.

Artikel 4 – Donaties 

4.1 Een Member kan niet zonder Account een Donatie via de RVV Blijdorp Community plaatsen.

4.2 Een Member is 18 jaar of ouder, of dient schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouders/verzorgers en deze op eerste verzoek van RVV Blijdorp Community te tonen bij gebreke waarvan Doneeractie passende maatregelen die zij geraden acht kan nemen.

4.3 Donaties worden al dan niet publiekelijk weergegeven. Als Donaties zichtbaar zijn, betekent dit dat iedereen de Donatie(s) kan zien.

4.4 Donaties zijn onherroepelijk. Slechts in incidentele gevallen kan RVV Blijdorp Community besluiten om Donaties terug te storten. De beslissing om tot terugstorting in deze incidentele gevallen over te gaan, is volledig ter keuze van RVV Blijdorp Community, waarbij elk geval op zich wordt beoordeeld op het moment van het verzoek tot terugstorting.

Artikel 5 – Rechten en plichten van RVV Blijdorp Community 

5.1 RVV Blijdorp Community is gerechtigd om haar diensten te wijzigen op welke wijze dan ook alsmede te beëindigen. RVV Blijdorp Community behoudt zich eveneens het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op welke wijze dan ook te wijzigen. RVV Blijdorp Community zal haar members tijdig van eventuele aanpassingen en de inwerkingtredingsdatum op de hoogte brengen.

5.2 RVV Blijdorp Community spant zich in voor de naleving van de verplichtingen door een Member  zoals omschreven in artikel 3, maar kan niet instaan voor onvoorziene omstandigheden.

5.3 RVV Blijdorp Community is gerechtigd zonder opgaaf van reden bepaalde inhoud of accounts te verwijderen en/of blokkeren, bijvoorbeeld als deze niet overeenkomen met het doel van de dienst of in strijd zijn met de tekst, het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden.

5.4 RVV Blijdorp Community biedt een online platform aan voor Donaties en Community activiteiten en kan niet garanderen dat het gewenste geldbedrag daadwerkelijk wordt behaald. Ook dan is terugstorting niet aan de orde. In gezamenlijk overleg zal de community bepalen waaraan het bedrag dat wel is binnengekomen zal worden besteed.

5.5 RVV Blijdorp Community doet alles wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om haar website goed te laten functioneren en beschikbaar en online te houden maar kan dit niet garanderen.

5.6 RVV Blijdorp Community zal zich te allen tijde houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

5.7 In het bijzonder zal RVV Blijdorp Community zich voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG) aan deze wetgeving houden. Voor de rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop van de AVG-rechten door betrokkenen gebruik kan worden gemaakt geldt de laatste versie van de Privacyverklaring van RVV Blijdorp Community, welke op haar website raadpleegbaar is.

Artikel 6 – Ontbinding overeenkomst en herroepingsrecht

6.1 RVV Blijdorp Community heeft het recht de overeenkomst met een Member met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring in geval van faillissement, surséance van betaling, overlijden indien een Member een natuurlijk persoon is, en in geval van faillissement, surséance van betaling, ontbinding of opheffing van een Member indien een Member een rechtspersoon is.

6.2 Indien een Member een consument is, kan hij in geval van een overeenkomst, als deze een overeenkomst op afstand betreft, of een overeenkomst buiten de verkoopruimte, de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

6.3 Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van een ontbindingsverklaring als bedoeld in het vorige lid vergoedt RVV Blijdorp Community alle niet reeds uitbetaalde ten behoeve van een Member ontvangen donaties – door het terugstorten van de donaties minus de door het platform reeds gemaakte kosten.

6.4 De in artikel 6.2 bedoelde ontbindingsverklaring dient binnen de in dat artikel genoemde termijn te worden verzonden naar een Member kan een ontbindingsverklaring versturen naar info@rvvblijdorpcommunity.nl.

Artikel 7 – Overmacht en Aansprakelijkheid 

7.1 Van overmacht is sprake als RVV Blijdorp Community door oorzaken buiten haar schuld om niet optimaal kan functioneren. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt hebben zowel RVV Blijdorp Community als Member het recht om de tussen hun vigerende overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring, gericht aan de andere Partij, te ontbinden zonder dat tussen Partijen over en weer enige aanspraak op schadevergoeding geldt. Van overmacht is sprake in geval van, maar niet beperkt tot; brand, explosies, natuurrampen, oorlogsgeweld, atoomkernreacties, hackers, storingen van welke aard dan ook, overheidsmaatregelen, lock-down van overheidswege of anderszins bij RVV Blijdorp Community of een van haar toeleveranciers.

7.2 Bij overmacht kan het voorkomen dat www.RVVBlijdorpCommunity.nl niet of niet volledig functioneert. RVV Blijdorp Community kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg van overmacht zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.

7.3 RVV Blijdorp Community zal datgene doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot het geregistreerde account van een Member. Members vrijwaren RVV Blijdorp Community in aanvulling op de bepalingen in  artikel 7 (Overmacht en Aansprakelijkheid) voor alle aanspraken van derden, welke partij dan ook, indien enige derde de in de eerste zin bedoelde toegang krijgt als gevolg van enig  handelen of nalaten van een Member (bijvoorbeeld wegens onzorgvuldig gebruik van de inloggegevens).

7.4 RVV Blijdorp Community is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.

7.5 RVV Blijdorp Community is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending door een member  van zijn of haar contractuele verplichtingen. Een Member vrijwaart RVV Blijdorp Community voor aanspraken van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot Donateurs) met betrekking tot het niet-naleven van haar verplichtingen uit het gekozen Community Pakket en de Algemene Voorwaarden met RVV Blijdorp Community.

7.6 RVV Blijdorp Community is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat RVV Blijdorp Community is uitgegaan van door of namens members verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

7.7 Indien de uitvoering van het gekozen sponsorpakket door RVV Blijdorp Community leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van RVV Blijdorp Community beperkt tot het bedrag dat aan het gekozen Community Pakket verbonden is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RVV Blijdorp Community.

7.8 RVV Blijdorp Community is in een geval als bedoeld in artikel 7.7 uitsluitend aansprakelijk voor directe schade,  en niet voor  gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, misgelopen besparingen en dergelijke.

7.9 Iedere aansprakelijkheid van RVV Blijdorp Community is voorts beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

8.1 Op de rechtsverhouding tussen RVV Blijdorp Community en members en de rechtsverhouding tussen RVV Blijdorp Community en Donateur wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht van toepassing.

8.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin RVV Blijdorp Community is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

#trotsopblijdorp

Maarten van Maarschalkerweerd • Moustafa Tourrich • Administratiekantoor Centje Meer • Muel van Bunge • Marjolein Leenderts • ME line • Patricia de Looff • Ruimtelab • Carien van Zwol • SUREFAS • Floris Lewis • Jan Willem Molenaar • Woodz • Unleash • Jim Koeman • Michiel Schipperus • Maatschap Wientjens en Borst